Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige Diarienummer: Ju2018/00991/PO

Publicerad

Sverige behöver bli ett mindre attraktivt mål för internationella brottsnätverk så att mängden organiserade tillgreppsbrott som begås i landet reduceras.

Ladda ner:

Regeringen ger därför Polismyndigheten i uppdrag att öka förmågan att bekämpa organiserad tillgreppsbrottslighet som begås av internationella brottsnätverk. Regeringen ger också Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i uppdrag att utveckla sin samverkan på området.

En delredovisning av hur myndigheterna avser att bedriva arbetet ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 8 juni 2018. Uppdraget ska därutöver delredovisas senast den 25 januari 2019 och slutredovisas senast den 14 februari 2020.