Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Utökat uppdrag till Totalförsvarets forskningsinstitut om våldsbejakande extremistisk propaganda Diarienummer: Ju2018/01289/KRIM

Publicerad

Regeringen utökar uppdraget till Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) att göra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda som sprids via internet och sociala medier (Ku2016/01373/D).

Ladda ner:

Syftet med det utökade uppdraget är att utveckla nya verktyg för analys av innehållet i den propaganda som förekommer och hur den sprids. Uppdraget syftar också till att öka kunskapen om vilken roll våldsbejakande extremistisk propaganda spelar vid självradikalisering med särskilt fokus på ensamagerande gärningspersoner. FOI ska för detta ändamål utveckla kartläggningarna inom digitala miljöer enligt följande.

  • Ta fram verktyg för FOI:s analyser av våldsbejakande extremistisk propaganda.
  • Ta fram verktyg för att kartlägga och analysera förekomsten av hot och hat som har riktats mot olika individer och grupper i samhället, t.ex. politiker och journalister.
  • Ta fram analysrapporter om våldsbejakande extremistisk propaganda relaterat till brott och specifika händelser i samhället.

FOI ska även

  • Sammanställa forskning, både nationell och internationell, om ensamagerande gärningspersoner samt analysera incidenter med ensamagerande kopplade till deras aktivitet i digitala miljöer.

FOI ska regelbundet lämna skriftliga rapporter om uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet). Den del av uppdraget som rör ensamagerande gärningspersoner ska dock redovisas senast den 1 februari 2019. Uppdraget ska slutredovisas den 13 februari 2020.