Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utveckla uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet Diarienummer: S2018/03237/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att utveckla den nationella uppföljningen av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet med inriktning mot väntetider.

Ladda ner:

Där väntetiderna är särskilt långa ska Socialstyrelsen mäta tematiska väntetider och erbjuda huvudmännen stöd i förbättringsarbetet.

Rapporteringen av väntetider vid akutmottagningar fortsätter. Det påbörjade arbetet med att följa väntetider enligt principen patientens väg genom vården ska vidareutvecklas.

Socialstyrelsen ska vid genomförandet av uppdraget samråda med landstingen och regionerna, företrädare för patientorganisationer samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Socialstyrelsen ska senast den 1 september 2018 lämna en övergripande plan till Regeringskansliet över hur myndigheten avser att arbeta med uppdraget. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2019.