Uppdrag till Statens kulturråd om läsfrämjande insatser i förskolan Diarienummer: Ku2018/01213/KO

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd att under 2018 genomföra en satsning på läsfrämjande insatser i förskolan. Syftet är att stärka förskolornas läsfrämjande arbete och skapa intresse för läsning hos både barn och föräldrar.

Ladda ner:

Statens kulturråd ska

  • erbjuda ett brett urval av lämpliga titlar som tagits fram av sakkunniga. Urvalet ska ske med utgångspunkt i verkens kvalitet och innehålla titlar inom såväl olika genrer som på olika språk, inklusive minoritetsspråken, samt beakta barns olika förutsättningar.
  • tillse att förskolorna kan beställa titlar inom ramen för urvalet och få dem distribuerade till sig utan kostnad.
  • tillhandahålla en handledning om högläsning och annan läsfrämjande verksamhet i förskolan.
  • informationsmaterial till föräldrar om högläsningens betydelse och hur en för barnen språkutvecklande högläsning kan gå till.
  • främja samverkan mellan förskolor och folkbibliotek när det gäller det läsfrämjande arbetet.

Statens kulturråd ska lämna en redovisning av uppdraget och medlens användning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 september 2019.