Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete Diarienummer: A2018/01348/ARM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att genomföra ett pilotprojekt i form av en tillsynsinsats med inriktning på nya sätt att organisera arbete. Tillsynsinsatsen ska ge ökad kunskap om arbetsmiljön är tillfredsställande i situationer där arbete organiseras med nya arbetsformer.

Ladda ner:

I samband med tillsynsinsatsen ska Arbetsmiljöverket undersöka hur myndigheten kan använda sina befogenheter för att kunna verka för en tillfredsställande arbetsmiljö vid olika sätt att organisera arbete. I återrapporteringen ska det framgå hur Arbetsmiljöverket säkerställer att de kan bedriva ett effektivt arbete för sådana arbetsformer.

Arbetsmiljöverket ska i samband med myndighetens årsredovisning för 2019 lämna en delredovisning av uppdraget och slutredovisning av uppdraget ska lämnas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) i samband med årsredovisningen för 2020.

Genväg