Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten om förbättrad hantering av bidragsbrott Diarienummer: Ju2018/03037/KRIM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten att kartlägga hur utredningar av bidragsbrott bedrivs idag, analysera hur handläggningen kan förbättras och effektiviseras samt vidta lämpliga åtgärder i syfte att uppnå en ökad uppklaring.

Ladda ner:

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska samråda med de aktörer som är relevanta för att åstadkomma en effektivare och förbättrad hantering av bidragsbrott, framför allt Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan och övriga utbetalande myndigheter.

Uppdraget ska samordnas av Polismyndigheten. En gemensam delredovisning gällande analysen av hur handläggningen kan förbättras och effektiviseras ska lämnas till Justitiedepartementet senast den 21 oktober 2019. En gemensam slutredovisning av planerade och vidtagna åtgärder och dess effekter på utredning och uppklaring av brotten ska lämnas till Justitiedepartementet senast den 19 oktober 2020.