Innehållet publicerades under perioden

-

Uppdrag att fördela medel och följa upp satsningen på stöd till fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet Diarienummer: U2018/02972/UF

Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att under 2018 fördela medel och följa upp satsningen på stöd till fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet.

Ladda ner:

För uppdragets genomförande får MUCF disponera 50 000 000 kronor
varav högst 400 000 kronor för egna kostnader för hanteringen av detta. Övriga medel ska fördelas till kommuner som planerar att öka tillgängligheten och öka kvaliteten i verksamheten vid fritidsgårdar och motsvarande öppen fritidsverksamhet för ungdomar från 13 till 20 år.
Fördelning av medel ska ske utifrån vad som anges i bilagan.

Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid, anslaget 12:3, Särskilda insatser inom ungdomspolitiken.

MUCF ska, med utgångspunkt i kommunernas redovisning, inkomma med en redovisning till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 6 maj 2019.