Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att genomföra utbildnings- och kommunikationssatsningar inom systemet Geokalkyl Diarienummer: N2018/04127/SPN, N2018/01143/SPN

Publicerad

Regeringen uppdrar år Statens geotekniska institut (SGI) att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, genomföra utbildnings- och kommunikationsinsatser avseende systemet Geokalkyl.

Ladda ner:

Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen för 2018.

SGI får för uppdragets genomförande använda högst 400 000 kronor under 2018. Kostnaderna ska belasta anslaget 1:1 Bostadspolitisk utveckling, anslagsposten 1 Bostadspol. utv. - del till KamK inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.

Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska ges in senast den 29 september 2018. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet på bankgiro 5052-5781 senast den 29 december 2018. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, redovisning och återbetalning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.