Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Sametinget att utreda hur Samiskt språkcentrums verksamhet kan utvecklas Diarienummer: Ku2018/01453/DISK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Sametinget att utreda formerna för hur Samiskt språkcentrums verksamhet kan utvecklas för att främja fler samiska språkvarieteter.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att göra kostnadsberäkningar och konsekvensanalyser av myndighetens förslag, inklusive personella konsekvenser.

Sametinget ska i genomförandet av uppdraget samråda med samiska
civilsamhällesorganisationer och inhämta synpunkter från berörda
myndigheter och organisationer.

För uppdragets genomförande får Sametinget disponera högst 500 000
kronor under 2018.

Sametinget ska lämna en redovisning av uppdraget till Kulturdepartementet senast den 29 mars 2019.