Regeringsuppdrag från Socialdepartementet, Regeringen

Uppdrag om stärkt samverkan i familjerättsliga ärenden Diarienummer: S2018/04676/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) att analysera kommuners behov av stöd och förutsättningar för samverkan i familjerättsliga ärenden. I uppdraget ingår också att identifiera framgångsfaktorer.

Ladda ner:

Den kunskap som analysen skapar ska sammanställas och göras tillgänglig för kommunala huvudmän och profession. Uppdraget ska genomföras i samråd med Barnombudsmannen, Socialstyrelsen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Sveriges Kommuner och Landsting.

I uppdraget ska ett barnrätts- och jämställdhetsperspektiv beaktas.
 

Uppdraget ska slutredovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2021.