Regeringsuppdrag från Näringsdepartementet

Uppdrag att bidra med uppgifter till en samlad statistik för miljötillståndsprövningen Diarienummer: N2018/05852/FÖF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt länsstyrelserna att, i enlighet med vad som anges under rubriken Närmare om uppdraget, bidra med uppgifter till en samlad statistik för miljötillståndsprövningen.

Ladda ner:

Bakgrund

Regeringen uppdrog i regleringsbrevet för budgetåret 2017 åt Naturvårdsverket att ta fram en modell för att årligen upprätta och redovisa statistik för miljötillståndsprövningen. Modellen skulle utformas så att det för olika branscher, prövningsinstanser och mål- och ärendetyper är möjligt att samla in, sammanställa, analysera och presentera statistik över hur lång prövningstiden har varit från ansökan till beslut samt vilka faktorer som påverkat prövningstiden. Modellen skulle möjliggöra att handläggningstiden av miljötillståndsprövningen kan följas över tid. Naturvårdsverket redovisade uppdraget den 28 september 2017 (dnr M2017/02351/Me).

Regeringen uppdrog i regleringsbrev för budgetåret 2018 åt länsstyrelserna att redovisa hur länsstyrelserna kan bidra till en sammanhållen statistikredovisning avseende miljöprövning. Länsstyrelserna skulle också redovisa konsekvenserna för myndigheterna. Länsstyrelserna lämnade sin redovisning den 28 februari 2018 (dnr M2018/00639/Me).

Domstolsverket fick motsvarande uppdrag i sitt regleringsbrev för budgetåret 2018 och lämnade sin redovisning den 1 mars 2018 (dnr M2018/00679/Me).

Närmare om uppdraget

Länsstyrelserna ska från och med verksamhetsåret 2020 kunna ta fram och lämna de uppgifter som anges nedan till Naturvårdsverket, som ansvarar för den samlade redovisningen av statistiken för miljötillståndsprövningen. Uppgifterna för 2020 ska lämnas senast den 31 mars 2021.

Länsstyrelserna ska till Naturvårdsverket lämna uppgifter över det totala antalet ärenden som har inkommit, pågår och avgjorts vid miljöprövningsdelegationerna. För avgjorda ärenden ska följande uppgifter redovisas:

  • Antal ärenden som avser miljöfarliga verksamheter.
  • Antal ärenden som avser hel tillståndsprövning respektive ändringstillstånd.
  • Antal ärenden fördelat på vilken typ av verksamhet eller åtgärd som ansökan avser.
  • Antal ärenden som avser industriutsläppsverksamheter respektive verksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesoverksamheter).
  • Antal ärenden som avgörs med beslut som innebär att tillstånd beviljas.
  • Antal ärenden som överklagas samt uppgift om vilken part som överklagat.

För ärenden som prövas av miljöprövningsdelegationerna i första instans ansvarar länsstyrelserna för att till Naturvårdsverket lämna uppgifter över den totala prövningstiden.

För alla avgjorda ärenden ska man kunna utläsa tidsåtgången både totalt och fördelat på tid från ansökan till kungörelse samt från kungörelse till beslut. Det bör även gå att utläsa den totala tiden från ansökan i första instans till dess ett överklagat mål avgörs och vinner laga kraft i överinstansen.

I kategoriseringen av miljöfarliga verksamheter ska verksamhetskod i miljöprövningsförordningen (2013:251), så kallad MPF-kod, användas. För det fall flera MPF-koder är tillämpliga ska den kod som bedöms vara den huvudsakliga verksamheten anges. Övriga tillämpliga koder bör anges som kompletterande.

Länsstyrelserna ska vid genomförandet av uppdraget samarbeta med Domstolsverket och Naturvårdverket så att de uppgifter som länsstyrelserna respektive Domstolsverket lämnar kan sammanställas av Naturvårdsverket på ett enhetligt och konsekvent sätt till en samlad statistik för miljötillståndsprövningen.

För ändamålet får länsstyrelserna rekvirera 1 750 000 kronor från Kammarkollegiet för 2019. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 30 maj 2019. I rekvisitionen ska hänvisning göras till detta besluts diarienummer. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringsutveckling, anslagsposten 1 Näringsutveckl - del till Kammarkollegiet. Ej förbrukade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2020 på bankgirokonto 5052-5781, med angivande av detta besluts diarienummer.

Länsstyrelserna ska hålla Regeringskansliet (Näringsdepartementet) informerat om hur arbetet med uppdraget fortskrider. En redovisning av uppdraget och hur medlen har använts ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 12 maj 2021.