Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att genomföra system- och verksamhetsanpassningar för att bidra med uppgifter till en samlad statistik för miljötillståndsprövningen Diarienummer: Ju2018/05332/DOM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Domstolsverket att genomföra de system- och verksamhetsanpassningar som myndigheten har lämnat förslag om för att bidra med uppgifter till en samlad statistik för miljötillståndsprövningen.

Ladda ner:

Bakgrund

Regeringen uppdrog i regleringsbrevet för budgetåret 2017 åt Naturvårdsverket att ta fram en modell för att årligen upprätta och redovisa statistik för miljötillståndsprövningen. Modellen skulle utformas så att det för olika branscher, prövningsinstanser och mål- och ärendetyper är möjligt att samla in, sammanställa, analysera och presentera statistik för hur lång prövningstiden varit från ansökan till beslut och vilka faktorer som påverkat prövningstiden. Modellen skulle möjliggöra att handläggningstiden av miljötillståndsprövningen kan följas över tid. Naturvårdsverket redovisade uppdraget den 28 september 2017 (M2017/02351/Me).

I regleringsbrevet för budgetåret 2018 avseende Sveriges Domstolar uppdrog regeringen åt Domstolsverket att redovisa hur Domstolsverket och mark- och miljödomstolarna kan bidra till en sammanhållen statistikredovisning avseende miljöprövning. Utgångspunkten för uppdraget var att ett uttag av en samlad statistik avseende prövning av tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet inom miljöprövningsdelegationerna och mark- och miljödomstolarna samt tillståndspliktig vattenverksamhet inom mark- och miljödomstolarna ska vara möjlig att genomföra från och med verksamhetsår 2020. Domstolsverket skulle också redovisa konsekvenserna för Sveriges Domstolar. Vid genomförandet av uppdraget skulle Domstolsverket beakta länsstyrelsernas och Naturvårdsverkets arbete med motsvarande uppdrag.

Domstolsverket redovisade uppdraget den 1 mars 2018 (M2018/00679/ME). Redovisningen innefattar dels vilka uppgifter som i dag finns tillgängliga hos Sveriges Domstolar, dels förslag på vilka ytterligare uppgifter som bör tas fram och på vilket sätt det bör ske.

Närmare om uppdraget

Domstolsverket ska genomföra de system- och verksamhetsanpassningar som myndigheten har lämnat förslag om för att bidra med uppgifter till en samlad statistik för miljötillståndsprövningen. System- och verksamhetsanpassningarna innefattar att

  • införa nya måltypskoder,
  • möjliggöra registrering av uppgift om vilken typ av vattenverksamhet ett mål om tillstånd avser,
  • möjliggöra registrering av verksamhetskoder enligt miljöprövningsförordningen (2013:251),
  • möjliggöra registrering av industriutsläppsverksamheter respektive verksamheter som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesoverksamheter),
  • införa nya generella målstatusar för att kunna redovisa de efterfrågade uppgifterna, samt
  • ta fram rutiner och vägledningar för registreringen av nödvändiga uppgifter.

Domstolsverket ska från och med verksamhetsår 2020 kunna ta fram och lämna uppgifterna till Naturvårdsverket, som ansvarar för den samlade redovisningen. Uppgifterna för 2020 ska lämnas senast den 31 mars 2021.

Domstolsverket ska vid genomförandet av uppdraget samarbeta med länsstyrelserna och Naturvårdsverket så att de uppgifter som Domstolsverket respektive länsstyrelserna lämnar kan sammanställas av Naturvårdsverket på ett enhetligt och konsekvent sätt till en samlad statistik för miljötillståndsprövningen.

För uppdraget får Domstolsverket rekvirera 300 000 kronor från Kammarkollegiet för 2019. Medlen ska rekvireras från Kammarkollegiet senast den 30 maj 2019. I rekvisitionen ska hänvisning göras till detta besluts diarienummer. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda anslaget 1:5 Näringslivsutveckling, anslagsposten 1 Näringslivsutveckling - del till Kammarkollegiet. Ej förbrukade medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 1 mars 2020 på bankgirokonto 5052-5781, med angivande av detta besluts diarienummer.

Domstolsverket ska hålla Justitiedepartementet informerat om hur arbetet med uppdraget fortskrider. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 12 maj 2021. Av redovisningen ska det framgå hur medlen för uppdraget har använts.