Uppdrag till Boverket att fortsätta med en insats för att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden Diarienummer: Ku2018/02217/DISK, Ku2018/02270/DISK

Publicerad

Regeringen uppdrar till Boverket att fortsätta med en insats för att motverka diskriminering av romer på bostadsmarknaden. Boverket ska genomföra arbetet i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholms län, romska representanter och efter samråd med Diskrimineringsombudsmannen.

Ladda ner:

Boverket ska senast den 1 mars 2020 redovisa uppdraget till Länsstyrelsen i Stockholms län med kopia till Regeringskansliet (Kulturdepartementet och Näringsdepartementet). I redovisningen ska ingå en ekonomisk redovisning. Medel som inte har utnyttjats av Boverket ska återbetalas till Kammarkollegiet med angivande av detta besluts diarienummer, senast samma dag som redovisningen.