Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om förskrivning av icke medicintekniska produkter Diarienummer: S2019/01376/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att kartlägga förskrivning av icke medicintekniska produkter för rehabilitering eller habilitering, ur ett patient-, brukar- och samhällsperspektiv.

Ladda ner:

Vid genomförande av uppdraget ska Myndigheten för vård- och omsorgsanalys på lämpligt sätt tillvarata de kunskaper och den erfarenhet som finns hos Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och andra relevanta aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 14 maj 2020