Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Migrationsverket att förbereda övertagande av huvudansvaret för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna Diarienummer: Ju2019/01453/SIM

Publicerad

Migrationsverket ges i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda övertagandet av huvudansvaret för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna från och med den 1 januari 2020.

Ladda ner:

Betänkandet Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna (SOU 2017:14) samt Statskontorets rapport Migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (2017:23) förordar att regeringen ger Migrationsverket huvudansvaret för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna. Genom att Migrationsverket får ett samlat ansvar för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna skapas en tydligare koppling mellan ansvar, personal och övriga resurser samt styrning. Detta förväntas även ge bättre förutsättningar för uppföljning, analys och utveckling av verksamheten samt därmed ökad kostnadseffektivitet.

Migrationsverket ska hålla Regeringskansliet (Justitiedepartementet) informerat om hur arbetet med uppdraget fortskrider. En slutredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 17 december 2019.