Uppdrag att utvärdera folkbildningsinsatserna Svenska från dag ett, Vardagssvenska och Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser Diarienummer: U2019/01717/GV

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att utvärdera folkbildningsinsatserna Svenska från dag ett, Vardagssvenska och Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser.

Ladda ner:

Statskontoret ska undersöka om genomförandet av insatserna har skett på ett ändamålsenligt sätt utifrån statens syften med folkbildningen. Vidare ska Statskontoret kartlägga hur folkbildningens aktörer har samverkat, såväl nationellt som regionalt och lokalt, samt analysera framgångsfaktorer för genomförandet. Statskontoret ska även bedöma om syftena med insatserna har uppnåtts. Därutöver ska Statskontoret redovisa vilka resultat som har uppnåtts genom de tre insatserna. Statskontoret ska även ta reda på vilka typer av verksamheter som genomförts, vilka deltagare som insatserna har nått respektive inte lyckats nå och vilken betydelse insatserna haft för deltagarna. Utvärderingen ska även visa vilka av de jämställdhetspolitiska målen som uppdragen har bidragit till att uppnå.

Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 6 februari 2020.