Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Åklagarmyndigheten att ansluta till e-Evidence-systemet Diarienummer: Ju2019/01673/Å

Publicerad

Regeringen ger Åklagarmyndigheten i uppdrag att genomföra en svensk anslutning till det europeiska elektroniska systemet för åklagares hantering av förfrågningar och svar om digital bevisning (e-Evidence). Anslutningen ska vara genomförd senast den 1 januari 2021.

Ladda ner:

Genomförandet ska ske med utgångspunkt i det förslag till handlingslinje som Åklagarmyndigheten har redovisat till regeringen i mars 2018. Åklagarmyndigheten ska ta de nationella och internationella kontakter som behövs för anslutningen till systemet. För att bidra till finansieringen av en svensk anslutning ska Åklagarmyndigheten undersöka möjligheterna att söka tillgängliga medel från relevanta EU-fonder eller EU-program.

Åklagarmyndigheten ska i årsredovisningen för 2019 redovisa hur genomförandet av uppdraget fortlöper. Uppdraget ska slutredovisas i årsredovisningen för 2020. Av slutredovisningen ska framgå vilka kostnader som anslutningen har medfört och hur dessa har finansierats.