Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag att inkomma med analyser till regeringens ungdomspolitik Diarienummer: Ku2019/01171

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket, Folkhälsomyndigheten och Statens institutionsstyrelse att inkomma med analyser som kan bidra till utvecklingen av regeringens ungdomspolitik.

Ladda ner:

Myndigheterna ska analysera målgruppen ungdomar i åldern 13–25 år med utgångspunkt från målet om att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och delaktighet i samhället. Analyserna ska genomgående ha ett jämställdhetsperspektiv. Myndigheterna ska göra en egen bedömning om vilken eller vilka delar av målet och målgruppen som berör myndighetens verksamhetsområde.

Analysen kommer att utgöra underlag för en kommande skrivelse till riksdagen och ett nytt handlingsprogram för ungdomspolitiken. Analyserna ska även bidra till Sveriges genomförande av Europeiska unionens ungdomsstrategi.

Myndigheten ska lämna en skriftlig redovisning senast den 30 november 2019 till Kulturdepartementet.