Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att lämna förslag på hur återkommande bedömningar av bostadsbristen ska utföras Diarienummer: Fi2019/02440/BB

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Boverket att lämna förslag på hur bostads bristen i landet fortlöpande ska beräknas och presenteras. De presenterade beräkningarna ska kunna användas av offentliga aktörer i arbetet med bostadsförsörjningsfrågor. I syfte att underlätta arbetet med att planera, utföra och följa upp insatser för att åtgärda bostadsbristen ska Boverket även lämna förslag på enhetliga begrepp som ska kunna användas vid kommunikation kring bostadsbristen.