Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att inkomma med analyser till regeringens ungdomspolitik Diarienummer: Ku2019/01170/CSM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor att inkomma med analyser som kan bidra till utvecklingen av regeringens ungdomspolitik. Myndigheten ska analysera målgruppen ungdomar i åldern 13–25 år med utgångspunkt från målet om att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och delaktighet i samhället.

Ladda ner:

Analysen kommer att utgöra underlag för en kommande skrivelse till
riksdagen och ett nytt handlingsprogram för ungdomspolitiken. Analyserna ska även bidra till Sveriges genomförande av Europeiska unionens ungdomsstrategi.

Myndigheten ska lämna en skriftlig redovisning senast den 30 november
2019 till Kulturdepartementet.