Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att analysera marknaden för internationella tågbiljetter Diarienummer: I2019/02071/TM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikanalys att ta fram ett kunskapsunderlag med en nulägesanalys gällande möjligheterna att boka biljetter för utlandsresa med tåg samt att bedöma vilka initiativ staten kan ta för att branschaktörerna ska underlätta för kunderna att boka utlandsresor med tåg.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

a) ur ett konsumentperspektiv belysa marknaden för bokning av
utlandsresa med tåg med ett nulägesperspektiv samt en
framåtblickande analys,

b) beskriva de faktorer som påverkar uppkomsten av väl fungerande
marknadslösningar för bokning av utländska tågbiljetter,

c) belysa regelutvecklingen inom EU på området,

d) belysa marknadens utveckling på området, samt

e) bedöma vilka initiativ som staten kan ta för att branschaktörerna ska
underlätta för kunderna att boka utlandsresor med tåg.

Med biljetter för utlandsresa med tåg avses i detta sammanhang att boka resa med start inom Sverige och slutdestination utomlands, inklusive returresor.

I uppdraget ingår att bedöma möjliga initiativ på nationell nivå. Förslagen ska skapa förutsättningar för konkurrens på lika villkor mellan olika typer av aktörer.

I uppdraget ingår även att lämna ett underlag för bedömningen av de åtgärder som EU kan komma att vidta inom ramen för en EU-rättslig reglering av internationella tågbiljetter.

Trafikanalys ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Infrastruktur-departementet) senast den 30 april 2020.