Uppdrag att utreda förutsättningarna för att upphandla nattåg med dagliga avgångar till flera europeiska städer Diarienummer: I2019/02072/TP

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Trafikverket att, enligt vad som anges i avsnittet Närmare om uppdraget, utreda förutsättningarna för att upphandla nattågstrafik med dagliga avgångar till flera europeiska städer.

Ladda ner:

Trafikverket ska lämna förslag på vilken trafik som bör upphandlas, redovisa en tidsplan för genomförandet och göra en bedömning av kostnaderna för staten. Trafikverket ska också utreda andra möjligheter att underlätta etableringen av nattågstrafik till utlandet och hur staten kan bidra till att den upphandlade trafiken så snart som möjligt kan ersättas av trafik som bedrivs på kommersiell grund.

Trafikverket ska inhämta synpunkter från berörda myndigheter och andra aktörer såväl inom som utom landet med relevans för uppdragets genomförande.

Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 30 april 2020.