Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att inrätta ett register för att kartlägga den svenska yrkesklassificeringen Diarienummer: A2019/01358/A

Publicerad

Arbetsförmedlingen ska inrätta ett preliminärt register för att kartlägga den svenska yrkesklassificeringen i enlighet med artikel 19.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013, senast den 18 juli 2021.

Ladda ner:

Kartläggningen ska ske mot den förteckning över färdigheter/kompetenser och yrken i den europeiska klassificeringen som beskrivs i Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1020 av den 18 juli 2018 om antagande och uppdatering av för­teckningen över färdigheter/kompetenser och yrken i den europeiska klassificeringen för användning vid automatisk matchning via den gemen­samma it-plattformen för Eures.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknads­departementet) senast den 31 mars 2021.