Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Arbetsmiljöverket om särskilda informationsinsatser Diarienummer: A2019/01325/MRB

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Arbetsmiljöverket att vidta informationsinsatser för att höja kunskapen om aktiva åtgärder och kränkande särbehandling, däribland arbetet mot sexuella trakasserier.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att tillsammans med Diskrimineringsombudsmannen (DO) utveckla den digitala plattform som togs fram i samband med uppdraget (Ku2018/005567/DISK) där det i dag finns samlad information om diskrimineringslagens (2008:567) och arbetsmiljölagens (1977:1160) krav samt att sprida information om plattformen. I genomförandet av uppdraget ska Arbetsmiljöverket samråda med Jämställdhetsmyndigheten.

Skälen för regeringens beslut
Ingen ska behöva utsättas för diskriminering eller kränkande särbehandling i arbetslivet. Diskriminering är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Kränkande särbehandling är en arbetsmiljöfråga och förbjudet enligt arbetsmiljöregelverket. I samband med metoo-uppropen blev det tydligt att det saknas kunskap om de regelverk som finns för att förebygga sexuella trakasserier. Det gäller såväl
diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen som hur dessa lagar förhåller sig till varandra.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 april 2020.

 

Pressmeddelande