Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag till länsstyrelserna i Skåne län och Stockholms län att utveckla ändamålsenliga och enhetliga arbetssätt Diarienummer: Fi2019/02438/SPN

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Skåne län och Länsstyrelsen i Stockholms län att, med anledning av de nya uppgifterna som tillförts länsstyrelserna efter förslag i propositionen En nya regional planering (prop. 2017/18:266), utveckla ändamålsenliga och enhetliga arbetssätt för sin medverkan i regional fysisk planering. Länsstyrelsen i Skåne län ska samordna arbetet.

Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 december 2020 och slutredovisas senast den 31 december 2022.