Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Utvärdering av det nationella uppdraget att motverka hedersrelaterat våld och förtryck Diarienummer: A2019/01326/JÄM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att utvärdera arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötlands län i enlighet med vad som anges nedan under rubriken Närmare om uppdraget.

Ladda ner:

I genomförandet av uppdraget ska myndigheten inhämta kunskap och erfarenheter från länsstyrelserna, Barnombudsmannen, Brottsförebyggande rådet, Jämställdhetsmyndigheten, Linköpings universitet (Barnafrid), Ivligrationsverket, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Polismyndigheten, Socialstyrelsen, Statens skolverk, Utrikesdepartementets Konsulära och Civilrättsliga enhet, Åklagarmyndigheten, Sveriges Kommuner och Landsting samt relevanta organisationer från det civila samhället.

Bakgrund
Att motverka hedersrelaterat våld och förttyck fordrar insatser från en mängd aktörer inom olika områden. Sedan 2000-talets början har ett antal straffrättsliga åtgärder vidtagits mot brott som begås med hedersmotiv och det kommunala ansvaret för brottsofferstöd har förtydligats. Flera myndigheter har haft särskilda uppdrag att förebygga och bekämpa problemet, däribland länsstyrelserna som på olika sätt stödjer aktörer på regional nivå. Länsstyrelsen i Östergötlands län har i uppdrag att samordna och stödja övriga länsstyrelser samt att stödja nationella myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällesorganisationer.

Närmare om uppdraget
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska utvärdera arbetet med de uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck som Länsstyrelsen i Östergötlands län har haft sedan 2011, i synnerhet arbetet med det nationella kompetensteamet och den nationella stödtelefonen för yrkesverksamma. Vidare ska myndigheten redogöra för hur arbetet mot hedersrelaterat våld och förttyck har utvecklats i de sex kommuner - Borlänge, Karlstad, Norrköping, Söderhamn, Umeå och Västerås - som medverkade i uppdraget 2011-2013 (U2011/ 4322/JÄM).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknads­departementet) senast den 15 juni 2020.