Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till MSB att ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen Diarienummer: Ju2019/03058/SSK, Ju2019/02421/SSK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att ta fram en struktur för uppföljning av det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen. Med den offentliga förvaltningen avses i detta uppdrag statliga myndigheter, kommuner och landsting. I de delar av uppdraget som berör kommuner och landsting ska MSB ha en löpande dialog med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Vid behov bör MSB även samverka med Myndigheten för digital förvaltning och andra relevanta myndigheter.

Ladda ner:

Uppföljningsstrukturen ska syfta till att aktörer i offentlig förvaltning regelbundet ska erbjudas att medverka i uppföljningen och få återkoppling som omfattar en bedömning om vilken nivå deras informationssäkerhetsarbete befinner sig på samt förslag på åtgärder som bör vidtas för att uppnå en högre nivå på informationssäkerhetsarbetet. I uppdraget ingår därmed att ta fram en skala med beskrivna nivåer för det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Uppföljningsstrukturen ska även syfta till att MSB regelbundet ger regeringen en samlad bedömning om nivån på det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen.

Uppföljningsstrukturen ska utformas på ett sådant sätt att resultaten kan följas och jämföras över tid. Uppföljningsstrukturen ska lanseras och erbjudas till aktörer i offentlig förvaltning under 2020.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2021. Utöver en beskrivning av uppdragets genomförande ska redovisningen innehålla en första samlad bedömning om nivån på det systematiska informationssäkerhetsarbetet i den offentliga förvaltningen baserat på den framtagna uppföljningsstrukturen. Redovisningen ska även innehålla en beskrivning av hur uppföljningsstrukturen kan vidareutvecklas och en bedömning av hur MSB utifrån resultatet av uppföljningen kan utveckla stödet till den offentliga förvaltningen.