Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av barnkonventionen

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Boverket att kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) inom myndighetens verksamhet.

Ladda ner:

Vid behov ska myndigheten vidta åtgärder för att säkerställa att dess anställda har tillräcklig kunskap om barnkonventionen och på vilket sätt denna behöver beaktas i myndighetens verksamhet. Boverket ska även kartlägga och analysera den praktiska tillämpningen av kommunernas och länsstyrelsernas arbete med planering enligt plan- och bygglagen (2010:900) och stadsut:veckling med anledning av att barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020, samt redovisa eventuella behov av att utveckla stöd till kommunerna och länsstyrelserna.

Uppdraget ska genomföras i samråd med Barnombudsmannen, Trafikverket, Folkhälsomyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges Kommuner och Landsting.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 2 november 2020.