Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra analyser av tillsynens resultat inom den sociala barn- och ungdomsvården Diarienummer: S2019/01922/FST

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att analysera kommunernas utredningar av barn- och ungdomsärenden. Detta utifrån resultaten av den tillsyn IVO genomförde 2017 och 2018.

Ladda ner:

Brister och framgångar i handläggningen

Analysen ska omfatta allt från hantering av orosanmälan, skyddsbedömning, förhandsbedömning, utredning, dokumentation, beslut, uppföljning, samt kommunernas egenkontroll. Den ska uppmärksamma brister och framgångar i handläggningen. IVO ska redogöra för de verktyg som använts för att återkoppla och hur bristerna följs upp.

Tillsyn av boende

IVO analyserar tillsynen av hem för vård eller boende, stödboende, särskilda ungdomshem och bostäder med särskild service för barn och unga. Analysen utgår från resultaten av 2018 års tillsyn. Perspektivet ska vara barn och ungas delaktighet, säkerhet, trygghet, stöd samt personalens kompetens.

Missförhållanden och kompetensbrist

Det är viktigt att peka på missförhållanden och kompetensbrist. Hänsyn ska bland annat tas till typ av våld och kränkningar, skillnader i våldsutsatthet mellan pojkar och flickor, omfattningen av brister och missförhållanden samt eventuella geografiska skillnader. Analysen ska även visa eventuella skillnader mellan verksamhet i privat, kommunal och statlig regi. IVO ska beakta jämställdhet och kompetens om hedersrelaterat våld och förtryck.

Områden med behov av åtgärder lyfts

Tillsammans med Socialstyrelsen ska IVO lyfta områden där myndigheten ser behov av ytterligare åtgärder.

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 22 februari 2020. Senast den 30 september delredovisas analysen av kompetensbrist och missförhållanden på boenden som tar emot barn och unga.