Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter Diarienummer: A2019/02059/MRB

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Barnombudsmannen att under perioden 2019–2020 genomföra utbildnings- och spridningsinsatser om vägledningen vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen (Ds 2019:23, se bilaga).

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

  • genomföra utbildningsinsatser utifrån vägledningen till primära
    målgrupper i statliga myndigheter som är centrala för genomförandet av barnets rättigheter, bl.a. myndigheter som ingår i kunskapslyftet för barnets rättigheter,
  • genomföra utbildningsinsatser utifrån vägledningen till primära
    målgrupper i kommuner och landsting, och
  • sprida vägledningen till primära målgrupper i statliga myndigheter,
    kommuner och landsting och i samband med olika utbildningsinsatser.

Uppdraget, inklusive en ekonomisk redovisning, ska slutredovisas senast den 31 mars 2021 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).