Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag att kraftsamla för att öka samhällets samlade förmåga att hantera explosiva varor och den illegala användningen av dessa Diarienummer: Ju2019/03980/PO

Publicerad

Regeringen ger Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Tullverket, Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut i uppdrag att gemensamt öka samhällets förmåga att hantera explosiva varor samt förebygga och förhindra den illegala införseln och användningen av dessa.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att:

  • Stärka det operativa samarbetet och utveckla arbetsmetoder för att gemensamt öka förmågan att hantera problematiken med explosiva varor samt förebygga och förhindra den illegala användningen av dessa.
  • Öka kunskapen kring ursprung, införsel, utformning och hantering av de explosiva varor som innehas och används i kriminella sammanhang.
  • Samråda med relevanta myndigheter och branschorganisationer om att förbättra kontroller och inspektioner inom explosivvaruområdet. I uppdraget ingår även att undersöka och föreslå hur systemet för civil användning av explosiva varor kan förbättras för att minska risken att de används illegalt.
  • Stärka det nationella och internationella samarbetet för att förebygga och förhindra illegal införsel och tillverkning av explosiva varor.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 30 november 2021. En delredovisning ska lämnas senast den 30 september 2020. Polismyndigheten ansvarar för den gemensamma redovisningen.