Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag till Sametinget att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av samiska Diarienummer: Ku2019/01888/CSM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Sametinget att utarbeta ett förslag till ett långsiktigt och samlat handlingsprogram för bevarande av de samiska språken (nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska, umesamiska och pitesamiska).

Ladda ner:

Handlingsprogrammets syfte är att främja möjligheten för de samiska språken att revitaliseras och fortleva som levande språk i Sverige. Sametinget ska senast den 17 juni 2020 redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet).