Remiss från Kulturdepartementet

Remiss av betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21) Diarienummer: Ku2020/01036/KL

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit till Kulturdepartementet på Utredningen om ett museum om Förintelsens betänkande Sveriges museum om Förintelsen. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Sista dag att svara på remissen är 17 augusti 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.