Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att följa upp 2018 års reformering av lagstiftningen om våldtäkt Diarienummer: Ju2019/04150/KRIM

Publicerad

Regeringen ger Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att följa upp och analysera lagtillämpningen av våldtäktsbrottet efter de lagändringar som infördes den 1 juli 2018.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att i relation till tidigare nivåer analysera utvecklingen av anmälningar, åtal och fällande domar. Centralt i uppdraget är att analysera om lagstiftningens intentioner tycks ha realiserats genom att vissa typer av fall som tidigare inte gick till åtal och fällande dom som våldtäkt nu gör det. I det ingår också att uppmärksamma eventuella tolkningssvårigheter och bevisproblem. Brå ska även översiktligt redovisa vilka konsekvenser lagändringarna beträffande våldtäkt har fått för fängelsestraffens längd.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 15 juni 2020.