Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att ta fram en modell för årlig omräkning av tillåtna normhyror enligt förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande Diarienummer: Fi2020/00940/BB

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Boverket att analysera och lämna förslag till hur de högsta tillåtna nivåerna för normhyrorna enligt 8 § förordningen (2016:881) om statligt investeringsstöd för hyres bostäder och bostäder för studerande årligen bör räknas om för att kompensera för kostnadsutvecklingen för nyproduktion av hyresbostäder. Förslaget ska särskilt beakta de olika fömtsättningar som kan finnas för de regioner som anges i förordningen.

I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 19 juni 2020.