Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag att vidta åtgärder för att underlätta införandet av krav på en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader Diarienummer: Fi2020/00941/BB

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Boverket att 2020-2022 vidta åtgärder för att underlätta införandet av krav på en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader. Boverket ska fortsätta sitt förberedande arbete med att

  • utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata som ska kunna användas för beräkning av klimatpåverkan från byggnader ur ett livscykelperspektiv,
  • utveckla ett register för klimatdeklarationer,
  • utveckla informations- och vägledningsunderlag, samt
  • ta fram en plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer, som ska inkludera hela livscykeln och omfatta gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan.

Boverket ska även bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) vid framtagandet av nödvändig reglering för införandet av krav på klimatdeklarationer.

Ett förslag på plan för den fortsatta utvecklingen av klimatdeklarationer ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 12 juni 2020. Uppdraget, inklusive genomförda informations- och vägledningsinsatser, ska i övrigt slutredovisas till regeringen senast den 20 december 2022.