Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Regeringsuppdrag från Infrastrukturdepartementet

Uppdrag att analysera och föreslå hur myndighetens (Kustbevakningens) båt- och fartygsflotta skulle kunna bli fossilfri Diarienummer: I2020/01136/US

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Kustbevakningen att analysera och föreslå hur myndighetens båt- och fartygsflotta skulle kunna bli fossilfri. Kustbevakningens samtliga sjögående enheter omfattas av uppdraget.

Ladda ner:

Kustbevakningen ska redovisa samtliga förutsättningar för omställningen till fossilfrihet, inklusive möjligheter, hinder, tidsaspekter, vilka åtgärder som krävs och vilka kostnader som dessa beräknas medföra, bl.a. uppskattade kostnader, totalt och per båt eller fartyg.

Myndigheten ska analysera och redovisa om det bedöms bli en merkostnad, på kort respektive lång sikt, jämfört med om flottan inte skulle bli fossilfri.

Myndighetens redovisning ska också innehålla en konsekvensbeskrivning såvitt avser andra aspekter, bl.a. med effektbedömning vad gäller utsläpp av växthusgaser.

Kustbevakningen ska vid genomförandet av uppdraget inhämta synpunkter från Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Trafikverket och andra relevanta aktörer.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2021.