Uppdrag att förbereda för ett nationellt program inom fonden för en rättvis omställning 2021-2027 Diarienummer: N2020/00769/RTL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att förbereda och vidta de åtgärder som behövs för att från och med den 1 januari 2021 utgöra förvaltande myndighet och redovisningstjänst för ett nationellt program inom fonden för en rättvis omställning (fonden) under programperioden 2021-2027.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att, i samråd med berörda myndigheter och aktörer, lämna underlag till en territoriell plan för en rättvis omställning. Särskilt berörda myndigheter är Statens energimyndighet, Naturvårdsverket och Arbetsförmedlingen. Hänsyn ska tas till pågående EU-förhandlingar.

Fonden ska genomföras inom ramen för ett nationellt program och medfinansieras dels genom statliga medel, dels av berörda aktörer. Fondmedel ska gå till åtgärder för klimatomställning av stålindustrin i Övre Norrland. I uppdraget ingår att analysera och redogöra hur fondens medel kan fördelas och hur resultat och effekter ska redovisas. Tillväxtverket ska säkerställa att undersökning och miljöbedömning görs enligt 6 kap. miljöbalken under framtagande av den territoriella omställningsplanen. Samrådsredogörelser ska upprättas över genomförda samråd.

Redovisning av uppdraget ska vara regeringen (Näringsdepartementet) tillhanda senast den 31 oktober 2020.