Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att analysera precisionsmedicinens påverkan på hälso- och sjukvården Diarienummer: S2020/04093/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att analysera hur utvecklingen av och inom precisionsmedicin har påverkat och kommer att påverka hälso- och sjukvården. Det gäller exempelvis vilka krav som ställs på personal, it, samverkan, prioriteringar, vårdutbud eller andra aspekter som myndigheten bedömer relevanta.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att föreslå hur aktörerna kan stötta och samverka med regionerna i arbetet med att införa precisionsmedicin så att det sker på ett ordnat, jämlikt och kostnadseffektivt sätt. Fokus ska vara ett medborgar- och patientperspektiv. Vården ska ges på lika villkor för hela befolkningen.

I uppdraget ingår bland annat att:

  • analysera vilka konsekvenser möjligheten till genomsekvensering har inneburit och kommer att innebära för hälso- och sjukvården och hur detta till exempel kommer att påverka behandling av cancerpatienter.
  • analysera vilka konsekvenser införandet av avancerade terapier har inneburit och kommer att innebära för hälso- och sjukvården och vilka förutsättningar som kommer att krävas för att de ska kunna implementeras i vården.
  • analysera eventuella konsekvenser av införandet av flytande biopsier för tidig detektion av cancer och hur dessa kan komma att förändra hälso­ och sjukvården, inklusive vilka konsekvenser ett eventuellt inträde av privata aktörer som marknadsför den typen av produkter får på hälso­ och sjukvården.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 28 maj 2021.