Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag att utreda krav på betyg C i undervisningsämnena som särskild behörighet till ämneslärarutbildning

Publicerad

Regeringen ger Universitets- och högskolerådet (UHR) i uppdrag att analysera konsekvenserna av att höja kraven på särskild behörighet till ämneslärarutbildning till betyget C i de ämnen den sökande ska undervisa i.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att lämna nödvändiga författningsförslag för att en sådan ändring ska kunna genomföras. I uppdraget ska även sambanden mellan betyget i undervisningsämnena och studenternas prestationer, avhopp och genomströmning undersökas.

UHR ska under arbetet samverka med Statens skolverk och Universitetskanslersämbetet. Myndigheten ska fortlöpande hålla Utbildningsdepartementet informerat och redovisa uppdraget till Utbildningsdepartementet senast den 15 februari 2021.