Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att utvärdera överenskommelsen om digitalisering inom äldreomsorgen Diarienummer: S2020/04363/SOF

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för vård- och omsorgsanalys att utvärdera överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus. Utvärderingen ska genomföras utifrån ett patient-, brukar- och personalperspektiv. Den ska innehålla en bedömning av hur digitaliseringen av äldreomsorgen bidrar till verksamhetsutveckling med särskilt fokus på kostnadseffektivitet.

Ladda ner:

Fokus på stöd och modellkommunernas roll

Utvärderingen ska klarlägga om överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus bidrar till uppfyllelse av Vision e-hälsa 2025.

Särskilt fokus ska läggas på den stödfunktion som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) upprättar inom ramen för överenskommelsen, och modellkommunerna för äldreomsorgens digitaliserings roll. Om myndigheten ser behov av ytterligare åtgärder för uppfyllelse av Vision e-hälsa 2025 inom de verksamhetsområden som överenskommelsen om äldreomsorg omfattar ska dessa redovisas.

Så bidrar överenskommelsen till jämställdhetspolitiska målet

Utvärderingen ska även klarlägga om överenskommelsen om äldreomsorg bidrar till det jämställdhetspolitiska målet. Detta med särskilt fokus på jämn fördelning av makt och inflytande och jämställd hälsa.

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Socialstyrelsen och i dialog med SKR.

Myndigheten ska hämta relevant kunskap från Myndigheten för digital förvaltning.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 mars 2023. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys ska inkomma med en delredovisning senast den 30 september 2021.