Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till MSB att bistå med transporter och logistik avseende skyddsutrustning och annan materiel till följd av covid-19 Diarienummer: Ju2020/01685/SSK

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att vid behov stödja regioner, kommuner, företag och andra aktörer genom att hantera transport och logistik avseende skyddsutrustning och annan materiel till följd av covid-19.

Ladda ner:

De regioner, kommuner, företag och aktörer som begär stöd av MSB med transport och logistik ska bära kostnaderna för tjänsten. MSB får besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning. MSB disponerar avgiftsintäkterna.

En rapport om arbetet lämnas senast den 31 december 2020 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet).