Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om lägesbilder och åtgärder i kommunerna för att förebygga social problematik och utsatthet Diarienummer: S2020/05273/SOF

Publicerad

Regeringen ger länsstyrelserna i uppdrag att samordna lägesbilder av kommunernas bedömningar av eventuell risk för social problematik och utsatthet med anledning av konsekvenser av covid-19-pandemin samt kommunernas beskrivning av vidtagna eller planerade åtgärder.

Ladda ner:

Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen i Hallands län och utföras i
samverkan med Socialstyrelsen och i samråd med Sveriges Kommuner och Regioner samt andra relevanta aktörer.
Länsstyrelsen i Hallands län får för uppdraget använda högst 1 000 000 kronor under 2020 till kostnader för att samordna uppdraget och vid behov fördela till andra länsstyrelser.

Medlen utbetalas av Länsstyrelsen i Örebro län. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 12 del till Länsstyrelsen i Örebro som disponeras av Länsstyrelsen i
Örebro län.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) vid två tillfällen, så snart det är möjligt efter den första insamlingen samt efter den andra insamlingen, dock senast den 30 oktober 2020.