Regeringsuppdrag från Utbildningsdepartementet

Uppdrag om Statens skolverks och Statens skolinspektions möjligheter att få tillgång till nödvändig information för sina verksamheter Diarienummer: U2020/03833/GV

Publicerad

Statens skolverk ska kartlägga och redovisa vilka författningsändringar och andra åtgärder som kan genomföras för att myndigheten ska kunna få tillgång till sådana uppgifter som krävs för att Skolverket ska kunna fullgöra sitt instruktionsenliga uppdrag samt kostnaderna för detta. För- och nackdelar med olika alternativ ska redovisas.

Ladda ner:

En ambition ska vara att de former för ett genomförande som identifieras inte ska öka de administrativa kostnaderna eller fullgörandekostnaderna för huvudmännen för kommunala och fristående skolor. Skulle insamlandet medföra ökade sådana kostnader ska Skolverket lämna förslag på vilka åtgärder som kan vidtas för att så långt som möjligt reducera de samlade kostnader som uppstår i samband med uppgiftslämnandet.

Skolverket ska även redovisa vilka delar av sitt uppdrag myndigheten inte kommer att kunna utföra eller bara kommer att kunna utföra delvis om
Skolverket inte på annat sätt får tillgång till sådana uppgifter som Skolverket tidigare har fått tillgång till från myndigheters särskilda verksamhet för framställning av statistik. Skolverket ska också redovisa vilka konsekvenser detta får för skolhuvudmäns, andra myndigheters och enskildas möjligheter att få uppgifter från Skolverket. Skolverket ska vidare redovisa vilka författningar som behöver ändras på grund av minskad tillgång till information, exempelvis statsbidragsförordningar. Slutligen ska Skolverket redovisa vid vilken tidpunkt ett alternativt informationsinhämtande bedöms vara möjligt.

Skolverket ska efter samråd med Statens skolinspektion redovisa vilka konsekvenser minskade möjligheter att få uppgifter från Skolverket skulle få för inspektionens verksamhet. I uppdraget ingår att identifiera författningsändringar och andra åtgärder för att Skolinspektionen ska kunna få tillgång till sådana uppgifter som krävs för att myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt samt kostnaderna för detta. För- och nackdelar med olika alternativ ska redovisas.

Skolverket ska vid genomförandet av uppdraget även samråda med Statistiska centralbyrån (SCB).

I uppdraget ingår att utreda och redovisa förslag på sådana ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, som skulle
kunna möjliggöra att Skolverket får tillgång till uppgifter som krävs för att myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt samt kostnaderna för detta.

Vidare ska Skolverket inhämta information och synpunkter från andra myndigheter och organisationer som kan vara berörda, exempelvis Skatteverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Rådet för främjande av kommunala analyser, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund.

Ekonomiska konsekvenser av författningsförslagen ska redovisas och beräknas för staten och kommunerna. Om förslagen påverkar den kommunala självstyrelsen, ska de konsekvenser och de särskilda avvägningar som föranlett förslagen särskilt redovisas (se 14 kap. 3 § regeringsformen).

Uppdraget ska redovisas senast den 4 september 2020.