Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Finansdepartementet

Uppdrag om utvecklat stöd för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling Diarienummer: Fi2020/02740/SPN

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Upphandlingsmyndigheten att stärka kompetensen och tillhandahålla metodstöd och vägledning för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling. Myndigheten ska även lämna förslag på lämpliga sätt att följa upp i vilken utsträckning upphandlande organisationer och enheter beaktar frågor av detta slag.

Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med Boverket.
Upphandlingsmyndigheten ska även inhämta synpunkter från Statens
centrum för arkitektur och design, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd, Trafikverket, Statens Fastighetsverk, Fortifikationsverket, Sveriges Kommuner och Regioner samt andra berörda myndigheter och aktörer, exempelvis aktörer inom Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare.

Laddar...