Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag till Arbetsförmedlingen att betala ut särskilda bidrag till ett antal arbetslöshetskassor Diarienummer: A2020/01456/A

Publicerad

Med stöd av bemyndigandet beslutar regeringen att bidrag till mindre arbetslöshetskassor som har höga administrativa kostnader ska utgå till de arbetslöshetskassor som framgår av bilagan.

Regeringen uppdrar åt Arbetsförmedlingen att till de i bilagan angivna arbetslöshetskassorna betala ut de belopp som där anges. Utgifterna ska belasta det under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, för budgetåret 2020 uppförda anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 2 Bidrag till arbetslöshetsersättning.

Ladda ner: