Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Migrationsverket om kontrollmöjligheter när det gäller begränsningen av rätten till dagersättning vid eget boende Diarienummer: Ju2020/02157/SIM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Migrationsverket att inom ramen för befintligt regelverk vidta ändamålsenliga åtgärder för att kontrollera att det nya regelverket om begränsningar av asylsökandes möjligheter att med bibehållen dagersättning bo i eget boende i områden med socioekonomiska utmaningar följs. Myndigheten ska bland annat löpande säkerställa att sökanden bor på den adress som hon eller han har uppgivit, oavsett om denna adress ligger i ett område som anmälts eller inte. Detta kan t.ex. ske genom att myndigheten kontrollerar att anmälda adresser är privatadresser och hur många som har uppgivit en viss adress.

Ladda ner:

Migrationsverket ska även redovisa identifierade behov av ytterligare ändamålsenliga åtgärder samt eventuella kostnader förenade med detta, i syfte att säkerställa reformen. Det kan t.ex. handla om huruvida Migrationsverket har behov av att kunna förelägga sökanden eller annan att, vid misstanke om en felaktigt uppgiven adress, ge in vissa specifika uppgifter eller handlingar, såsom hyreskontrakt eller medgivande från hyresgäst som sökanden bor hos, vilka visar att sökanden bor på uppgiven adress.

Myndigheten ska också följa upp och återrapportera antalet fall där misstanke om bidragsbrott förekommit vid registrering av adress i eget boende. Uppföljning och återrapportering ska även ske av de registreringar av avslag på utbetalning av dagersättning som gjorts med anledning av att den sökande angivit en felaktig adress. Redovisning av uppdraget ska ske senast den 31 december 2020. Uppdraget ska genomföras inom ram.