Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till Stats­kontoret att analy­sera och föreslå åtgär­der för att effektivi­sera Migrations­verkets, Polis­myndig­hetens och Kriminal­vårdens arbete med åter­vändande Diarienummer: Ju2020/01867/SIM

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att analy­sera och föreslå åtgär­der för att effektivi­sera Migrations­verkets, Polis­myndig­hetens och Kriminal­vårdens arbete med åter­vändande. Stats­konto­ret ska utgå ifrån Riks­revisio­nens gransk­nings­rapport Åter­vändande­verk­sam­heten – resultat, kostnader och effekti­vitet (RiR 2020:7) och rekom­menda­tionen till regeringen att se över myndig­het­ernas upp­drag och ansvars­fördelning samt över­väga föränd­ring av myndig­hets­organisa­tionen på området. Stats­konto­rets analys bör foku­sera på asyl­ärenden som har lett till ett avlägsnande­beslut. Även andra ärende­slag som före­kommer i myndig­heternas åter­vändande­verk­samhet kan omfattas av analysen om det bedöms vara relevant.

Ladda ner:

Statskontoret ska bedöma hur arbetet kan effektivi­seras inom ramen för myndig­heternas nuvarande upp­gifter. Det ingår inte i upp­draget att se över ansvars­fördel­ningen i grunden eller att över­väga en större orga­ni­sa­tions­förändring. Stats­kontoret bör bl.a. närmare beskriva och analy­sera de dubbla funk­tioner för t.ex. anskaf­fande av rese­handlingar, rese­beställ­ningar och till­handa­hållande av eskort som påtalas i Riks­revisio­nens gransknings­rapport och identifiera eventu­ella behov av föränd­ringar av ansvars­uppgifter.

I uppdraget ingår att analysera myndig­heternas arbetssätt, metoder och proces­ser inom åter­vändande­området. Stats­kontoret ska även analy­sera myndig­heternas rutiner, både gemen­samma och interna, för sam­arbete och sam­ordning. I upp­draget ingår också att beskriva hur resurser till åter­vändande­verk­sam­heten priori­teras inom respek­tive myndig­het, dvs. hur myndig­heterna styr och för­delar sina medel och resurser internt.

Utöver förslag på konkreta förbättrings­åtgärder får redo­visningen även omfatta rekom­menda­tioner till både regeringen och berörda myndig­heter.

Stats­kontoret ska löpande hålla Regerings­kansliet (Justitie­departementet) informerad under upp­dragets genom­förande. Uppdraget ska redo­visas skrif­tligen till regeringen (Justitie­departementet) senast den 16 juni 2021.