Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att analysera behovet av en nationell stödlinje som riktar sig till personer med psykisk ohälsa och suicidalitet samt anhöriga och närstående Diarienummer: S2020/06172/FS

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Folkhälsomyndigheten att ta reda på om människor med psykisk ohälsa och självmordsbenägenhet behöver en nationell stödlinje. Stödlinjen ska också rikta sig mot anhöriga och närstående. Om myndigheten kommer fram till att en sådan stödlinje behövs ska den bland annat föreslå hur den kan organiseras. Förslagen ska vara ändamålsenliga och kostnadseffektiva.

Ladda ner:

I uppdraget ska Folkhälsomyndigheten samverka med Socialstyrelsen och samtala med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), regioner och kommuner, patient-, brukar-och anhörigorganisationer, det civila samhället samt med representanter för de nationella minoriteterna.

Folkhälsomyndigheten ska även samråda med sådana aktörer som har relevans förr uppdraget genomförande, så som Inera AB och 1177 Vårdguiden.

Uppdraget redovisas till Socialdepartementet senast den 30 januari 2021.