Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Justitiedepartementet

Uppdrag till MSB att göra en behovsanalys avseende personlig skyddsutrustning till samhällsviktig verksamhet Diarienummer: Ju2020/03246/SSK

Publicerad

Med anledning av pågående covid-19 pandemi ger regeringen Myndig­heten för samhälls­skydd och bered­skap (MSB) i uppdrag att genom­föra en behovs­analys för tiden fram till den 1 september 2021 avseende anskaff­ning och fördel­ning av personlig skydds­utrustning till myndig­heter som är verk­samma inom samhälls­viktig verk­samhet, exklusive hälso- och sjukvård samt omsorg.

Ladda ner:

Analysen ska utgå från de scenarier som Folkhälso­myndigheten har tagit fram vad gäller den fortsatta sprid­ningen av det virus som orsakar sjuk­domen covid-19 i Sverige under hösten 2020 och våren 2021. MSB ska analysera vilka myndig­heter som kan behöva stöd för anskaff­ning av personlig skydds­utrustning och i vilken utsträckning myndig­heterna själva har möjlighet att tillse sin egen försörj­ning av personlig skydds­utrustning eller om de behöver stöd. I det fall det saknas förut­sätt­ningar för myndig­heterna själva att säker­ställa sin försör­jning ska det av analysen framgå vilken typ av personlig skydds­utrustning som behövs (exempel­vis andnings­skydd, visir, skydds­kläder och skydds­handskar) samt en uppskattning av vilka volymer som kan bli aktuella att anskaffa.

Behovsanalysen ska också ge en bild av om behoven kan säker­ställas genom ökat sam­arbete mellan berörda myndigheter eller genom nationell samordning. Myndigheter som efter­frågar stöd ska finansiera sin anskaff­ning inom befintliga anslags­ramar.

MSB ska i uppdragets genom­förande samråda med Social­styrelsen och Arbets­miljö­verket. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitie­departementet) senast den 15 oktober 2020.

Laddar...